1

Aftalen og dets omfang

1.1

Velkommen til ZOA GDPR, den internetbaserede applikation til støtte for gennemførelsen af EU's General Data Protection Regulation (GDPR).

1.2

Disse Vilkår & Betingelser (hereafter "T & C" som forkortelse af det engelske begreb Terms & Conditions) regulerer forholdet mellem SWISS FIN LAB GmbH, Weiherweg 8, 8604 Volketswil, Schweiz (herefter "vi", "os", "ZOA GDPR" eller "Operatør") og personer, der ønsker at bruge følgende online-tjenester fra operatøren (herefter "bruger", "dig" eller "din"). Den aktuelle version af T & C er tilgængelig på hjemmesiden app.zoa-gdpr.com/en/terms-company/.

1.3

ZOA GDPR leverer internetbaserede software-as-a-service-tjenester ("SaaS") inden for implementering af vigtige krav i EU's GDPR (herefter "Software"). Softwaren tjener til at muliggøre indsamling af brugerens personlige databehandlingsaktiviteter som påkrævet af EU GDPR, og samtidig tjener den til formal at kommunikere direkte via Softwaren med en konsulent (advokat, konsulent mv.) valgt af brugeren til brug for juridisk støtte (herefter "partner"). Softwaren kræver, at brugeren samarbejder med en partner og kan ikke bruges uden en partner. Hvis brugeren ikke har en partner, fungerer operatøren som partner. Det kontraktmæssige forhold mellem brugeren og partneren forbliver upåvirket af disse T & C'er, og brugeren kan til enhver tid ændre partneren.

1.4

For at bruge softwaren skal partneren give brugeren en partnerspecifik registreringskode. Brugerkontoen, der er oprettet med registreringskoden, er knyttet til Partneren på en sådan måde, at Partneren har adgang til de data, der er indtastet af brugeren, og kan også redigere disse data. Eventuelle ændringer foretaget af både brugeren og partneren dokumenteres og gemmes af softwaren.

1.5

Overtrædelsen af disse T & C'er kan føre til lukning af din brugerkonto. Brugen af Softwaren forbyder især uansvarlige og ulovlige aktiviteter, og du er enig i, at vi ikke kan holdes ansvarlige for sådanne aktiviteter og deres konsekvenser.

2

Levering af softwaren

2.1

Vi vil gøre Softwaren tilgængelig til dig i løbet af denne aftale og i den version, du har betalt for, og den nyeste version. Den stilles til rådighed på en server, der kan nås af dig som bruger via internettet.

2.2

Softwarens funktionalitet kontrolleres løbende af os. Alle Software fejl vil blive rettet inden for en rimelig tidsperiode i overensstemmelse med de tekniske og designmæssige muligheder. En sådan softwarefejl eksisterer, hvis de angivne funktioner ikke er opfyldt, fører til forkerte resultater eller gør det umuligt at bruge Softwaren.

2.3

Vi udvikler hele tiden Softwaren yderligere og vil forbedre den gennem opdateringer. Den nuværende række af funktioner findes på hjemmesiden www.zoa-gdpr.com.

3

Registrering og brugerbetingelser

3.1

Brugeren skal være mindst 18 år gammel for at kunne registrere sig via softwaren. Både fysiske og juridiske personer kan registrere sig. Registreringer med "bots" eller lignende automatiske metoder er ikke tilladt. Du kan registrere dig ved at indtaste din e-mail-adresse og vælge et brugernavn og kodeord.

3.2

Registreringer med midlertidige e-mail-adresser er ikke tilladt - du skal registrere dig med en permanent e-mail-adresse, så vi kan nå dig via denne måde i presserende tilfælde.

3.3

Vi forbeholder os ret til at nægte registrering af en brugerkonto uden begrundelse.

3.4

Under registreringsprocessen og ved opsætning af dine indstillinger i softwaren skal du give alle nødvendige oplysninger omhyggeligt og i en gyldig form for at fuldføre registreringsprocessen og bruge Softwaren korrekt.

3.5

Hver registrering eller hver brugerkonto er udelukkende gyldig for en bestemt bruger. Delt brug af en enkelt brugerkonto for flere virksomheder eller overførslen af din brugerkonto til tredjeparter, uanset om de er betalt eller ej, er ikke tilladt.

3.6

Du er ansvarlig for oprettelsen, sikker opbevaring og hemmeligholdelse af dine adgangsdata (især dit kodeord). Vi er udtrykkeligt ikke ansvarlige for tab af dine adgangsdata og / eller den dermed forbundne adgang til og manipulation af dine data af tredjeparter.

3.7

Du er eneansvarlig for indlæsning, vedligeholdelse og tilsigtet brug af alle data, du indtaster i Softwaren, og for at holde dine data fri for virus eller andre skadelige komponenter før transmission (se også # 12 Ansvar).

3.8

Hvis du bruger en prøveversion af softwaren, er dine brugermuligheder underlagt visse begrænsninger (defineret, når du bestiller en prøvekonto).

3.9

Du må kun bruge Softwaren inden for rammerne af aftalens formål (se punkt nr. 1) og i overensstemmelse med disse T & C og gældende lovgivning. I særdeleshed skal du overholde databeskyttelsesforordningen i den for tiden gældende version (EU GDPR) og reglerne for beskyttelse af intellektuel ejendomsret.

3.10

Det er ikke tilladt at redigere, duplikere eller sælge Softwaren eller dele heraf, samt at gemme og installere Softwaren på databærere, med undtagelse af midlertidig indlæsning af softwaren i arbejdshukommelsen uden at lave kopier (backup).

4

Suspension af brugerkonti

4.1

Vi forbeholder os ret til øjeblikkeligt at suspendere din adgang til softwaren, hvis der er rimelig grund til at mistanke om, at din brugerkonto bruges ukorrekt eller på en måde, der overtræder loven eller dine kontraktmæssige forpligtelser, især også hvis softwaren er ved at blive brugt af uautoriserede tredjeparter, eller hvis du overtræder vores ophavsret.

4.2

Hvis din adgang til softwaren er suspenderet, informerer vi dig straks om suspensionen og årsagerne hertil. Enhver suspension af din adgang løftes, så snart mistanken om ulovlig brug eller ulovlige data kan udelukkes.

4.3

I tilfælde af brug af tredjeparter, der strider mod aftalen, forpligter du dig til på første anmodning at overgive alle oplysninger, der er nødvendige for at hævde eventuelle krav mod tredjemand, især deres navne og adresser samt yderligere kontaktoplysninger.

5

Funktionalitet af softwaren

5.1

Softwaren muliggør indsamling af brugerens personlige databehandlingsaktiviteter som er påkrævet af EU GDPR og dokumentere databeskyttelsesrelaterede aktiviteter.

5.2

Softwaren gør det muligt at oprette rapporter i forbindelse med oplysningsforpligtelsen i henhold til EU's GDPR.

5.3

Brugeren kan centralt opbevare oplysninger vedrørende det selskab, der er relevant for databeskyttelsen.

5.4

Softwaren forenkler samarbejdet med partnere som advokater, konsulenter eller databeskyttelseseksperter. Brugerens konto er forbundet til en partnerkonto. Partneren har direkte adgang til brugerens oplysninger, som giver dem mulighed for direkte at afklare eventuelle problemer eller juridiske spørgsmål.

En detaljeret beskrivelse af inkluderede funktioner i softwaren findes her: www.zoa-gdpr.com.

6

Datalagring

6.1

Vi giver dig lagerplads på en server i EU for at gemme dine data. Du er fri til at vælge på hvilket sted vi skal gøre Softwaren tilgængelig for dig.

6.2

Vi sikrer, at de gemte data er tilgængelige via internettet, så vidt det er teknisk muligt.

6.3

Du accepterer ikke at lagre data, der overtræder nogen bestemmelser i denne aftale eller anden gældende lovgivning.

6.4

Du bevarer alle rettigheder og forpligtelser over for data og indhold, der oprettes, opbevares, overføres eller administreres via Softwaren (herefter "Brugerdata").

6.5

Operatøren vil kun få adgang til eller behandle disse brugerdata, hvis dette er nødvendigt for levering af tjenesterne, eller hvis brugeren giver specifikke instruktioner (f.eks. under support). Brugerdata kan også fås, hvis det kræves af en aftale, politik eller gældende lovgivning.

6.6

Vi forpligter os - medmindre det er tvunget ved lovbestemmelser - under ingen omstændigheder at videregive brugerdata til tredjepart. Du har ret til at anmode om overgivelse eller fuldstændig sletning af dine brugerdata på ethvert tidspunkt. Brugerdata vil blive vist ved hjælp af elektroniske midler (fx email). Vi er udtrykkeligt ikke forpligtet til at stille Software til rådighed for dig til videre brug af overførte brugerdata.

7

Dataoverførsel og behandling

7.1

Operatøren forpligter sig til at træffe passende og rimelige forholdsregler mod tab af data og for at forhindre uautoriseret adgang til brugerdata af tredjeparter, så vidt det er teknisk muligt. Til dette formål vil operatøren oprette daglige sikkerhedskopier af brugerdata i krypteret form. Især når du bruger softwaren i prøveversioner, kan et muligt tab af data ikke udelukkes.

7.2

Softwaren garanterer tilstrækkelig beskyttelse mod CSRF (Cross Site Request Forgery).

7.3

Softwaren er tilgængelig via en sikker, certificeret dataforbindelse (https).

7.4

Under registreringen og inden for rammerne af forretningstransaktionen afgør vi og behandler data i tilstrækkelig grad fra dig: efternavn og fornavn, firmanavn, e-mail-adresse, oplysninger om type og indhold af vores kontraktforhold og andre personlige data, som du stiller til rådighed for os under kontraktens indledning eller under kontraktforhold: f.eks en bankkonto angivet af dig. Alle personlige oplysninger håndteres med yderste fortrolighed.

7.5

For så vidt angår Brugerdata er personoplysninger, gælder følgende: Operatøren behandler brugerdataene som databehandler under konkrakt udelukkende med det formål at levere de kontraktmæssige tjenester på vegne af og i henhold til brugerens anvisninger. Operatøren træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af brugerdata. Brugeren forbliver den eneste ansvarlige part i forhold til Operatøren i henhold til databeskyttelsesforordningen og ansvarlig for lovligheden af indsamling, behandling og brug af Brugerdata i overensstemmelse med lovbestemmelserne, især databeskyttelsesforordningen. Navnlig vil brugeren opnå det nødvendige samtykke og give oplysninger om databeskyttelse. Hvis det er nødvendigt, kan bruger og operatør oprette en yderligere aftale om databehandling.

7.6

Operatøren tilstræber at indgå ensartede aftaler med tredjeparter (medarbejdere, tjenesteudbydere mv.).

7.7

Inden for rammerne af de lovbestemte bestemmelser er operatøren bemyndiget til at anvende anonyme brugerdata til operationelle formål (især til markedsundersøgelser) og evaluere disse. Brugeren accepterer udtrykkeligt dette.

8

Erklæring om frigivelse fra tavshedspligt

8.1

For driften af Softwaren er Operatøren afhængig af visning og om nødvendigt redigering af Brugerdata til supportforespørgsler eller som led i teknisk arbejde. På grund af samarbejdet mellem Brugeren og Partneren kan disse data være underlagt tavshedspligt (artikel 321 I hht. den schweiziske straffelov). Brugeren frigiver udtrykkeligt Partneren og medarbejdere af Partneren, for så vidt de er underlagt tavshedspligt, fra denne tavshedspligt for så vidt angår al information og dokumenter, som de stiller til rådighed i Softwaren og alle dokumenter, som er oprettet af Partneren.

9

Notifikationer

9.1

For at sikre korrekt brug af softwaren, vil vi gerne påpege, at du bør følge kommunikationskanalerne fra os (i forskellige former) via mindst en kanal. Vi bruger disse kommunikationskanaler til at informere dig om ændringer, innovationer, videreudviklinger mv på bestemte tidspunkter. Vi gør det gennem blogindlæg, nyudgivelserne, via Facebook og Twitter og i uregelmæssige intervaller via nyhedsbreve. Du er ansvarlig for at modtage de leverede oplysninger.

9.2

Vi vil også gerne opfordre dig til at sende spørgsmål, kommentarer, problemer mv til - og dermed deltage i udvikling og design af Softwaren. Vi stræber efter at behandle dig som en partner med respekt, hvilket betyder, at vi værdsætter og overvejer alle former for kommunikation og deltagelse.

10

Vederlag

10.1

Vi tilbyder forskellige versioner af Softwaren. Typen og omfanget af de kontraktlige tjenester skyldes funktionerne i den respektive version af softwaren, der dokumenteres på hjemmesiden www.zoa-gdpr.com.

10.2

Softwaren er en betalt tjeneste, den aktuelle pris på den version du bestilte findes på www.zoa-gdpr.com.

10.3

Brugeren forpligter sig til at betale operatøren vederlaget plus lovpligtig moms for den version, som brugeren vælger.

10.4

Betaling er mulig med kreditkort eller bankoverførsel. Når betalingen er foretaget, modtager du en faktura, der viser de modtagne tjenester.

10.5

Hvis betaling ikke er foretaget eller annulleres, har vi ret til at suspendere din adgang til Softwaren med øjeblikkelig virkning.

10.6

Operatøren har ret til at justere priser og serviceindhold ved skriftlig meddelelse til brugeren ved næste mulige opsigelsesdato. Årsager til en sådan ændring i ydeevne er især den videre udvikling af Softwaren. Hvis brugeren ikke ønsker at fortsætte aftalen under de ændrede forhold, har han ret til ekstraordinær opsigelse med 30 dages varsel på tidspunktet for ændringen.

11

Tilgængelighed & kundeservice

11.1

Med en fungerende internetforbindelse er softwaren generelt tilgængelig, hvorved vi garanterer på arbejdsdage mellem kl. 8.00 og 18.00 en tilgængelighed på 95% som et årligt gennemsnit.

11.2

Softwaren er muligvis ikke tilgængelig, hvis tilpasninger af kontrakten eller påvisning og afhjælpning af fejlbehov af tekniske og designmæssige årsager kræver en midlertidig afbrydelse af dens bestemmelse. Vi informerer dig i god tid om eventuelle forudseelige afbrydelser i Softwares tilgængelighed (mindst 24 timer før). Hvis det ikke er muligt at rette fejl inden for en arbejdsdag efter den fejl, der rapporteres, informerer vi dig via e-mail og fortæller, hvor længe det vil tage for at rette fejlen, hvornår softwaren vil være tilgængelig igen og hvilke work-arounds, der kan eksistere i mellemtiden.

12

Garanti og ansvar

12.1

Vi garanterer Softwares funktionalitet og anvendelighed i overensstemmelse med bestemmelserne i denne T & C.

12.2

Inden for rammerne af lovbestemmelserne, udelukker Operatøren ethvert ansvar over for brugeren (eller en tredjepart), især for opfyldelsen af sine kontraktlige og ikke-kontraktlige forpligtelser og for tab af data og tab af fortjeneste (herunder for uagtsomhed). Denne udelukkelse af ansvar gælder også for skader forårsaget direkte eller indirekte af brugen af softwaren.

12.3

I alle tilfælde, uafhængigt af af grundlaget for forpligtelsen, er brugerens og operatørens gensidige ansvar begrænset til det beløb, som brugeren skylder i løbet af de 12 måneder forud for den begivenhed, der giver anledning til ansvaret.

12.4

Du skal holde dine data fri for virus eller andre skadelige komponenter, før du indtaster det i softwaren. Skulle defekte data forringe eller beskadige Softwaren eller den server, som disse data er lagret på, forbeholder vi os ret til at indgive erstatningskrav.

13

Prøvekonto, konditioner, opsigelse og opløsning

13.1

Hver bruger kan anmode om samt bruge en enkelt prøvekonto ad gangen. Det er ikke tilladt at bruge flere prøvekonti af én bruger. Aftalen om at bruge en prøveversion af Softwaren er begrænset til 30 dage. Brugen af en prøveversion er underlagt visse begrænsninger. Derudover kan vi, når du bruger en prøveversion af softwaren, ikke garantere alle aspekter vedrørende software, dets tilgængelighed, samt data backup og tilgængelighed af vores kundeservice.

13.2

Den betalte aftale om brug af Softwaren er indgået i en periode på et år på bestillingstidspunktet. Hvis brugeren ikke afbestiller mindst 30 dage inden udgangen af etårsperioden, fornys abonnementet automatisk i et andet år. Der vil ikke være nogen pro rata refusion eller kreditter. Fakturaer udstedes årligt i forvejen.

13.3

Den tidlige opsigelse af en eksisterende aftale for god grund er åben for brugere og operatører (dig og os). En vigtig årsag til opsigelsen af aftalen uden varsel fra ZOA GDPR er især,

  1. hvis brugeren går konkurs eller påbeyndelsen af en konkurs er blevet stoppet pga. manglende aktiver
  2. hvis betaling for en ordre ikke er lavet trods to påmindelser,
  3. hvis databeskyttelse, civilretlige og strafferetlige bestemmelser overtrædes uagtsomt eller forsætligt (også mod tredjeparter),
  4. hvis ophavsret, rettigheder til navne og andre intellektuelle ejendomsrettigheder er kritisk overtrådt, eller hvis der er mistanke om brug i forbindelse med kriminelle, ulovlige, umoralske eller etisk tvivlsomme handlinger.
14

Ændringer og tillæg til Vilkår & Betingelser

14.1

Der er ingen andre aftaler (verbalt eller skriftligt) bortset fra disse T & C. Hvis der er indgået andre aftaler inden aftalens indgåelse, bliver de ugyldige ved indgåelsen af denne aftale. Generelle vilkår for brugeren, selvom disse er knyttet til anmodninger om priser, ordrer, erklæringer om accept osv. og ikke modsiges, bliver under ingen omstændigheder en del af aftalen.

14.2

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og tilføjelser til denne aftale, f.eks. at tilpasse det til ændringer i den juridiske ramme eller integrere nye tjenester. Alle udviklinger og tilpasninger af softwaren - nye funktioner, ressourcer mv. - er underlagt de gældende T & C på det tidspunkt.

14.3

Ændringer og tillæg til disse T & C skal ske skriftligt (i elektronisk form, fx via e-mail). Ændringerne træder i kraft, hvis du ikke protesterer skriftligt inden for en frist på 30 dage (indgående). Vi vil meddele dig via e-mail om ændringer i T & C og din indsigelsesret. Hvis du ikke gør indsigelse, vil vi betragte din fortsatte brug af softwaren efter ændringer som godkendelse af disse ændringer. Den aktuelle T & C kan ses til enhver tid på app.zoa-gdpr.com/da/terms-company/.

14.4

Hvis du protesterer mod ændringer i T & C, kan du bruge en allerede købt version af Softwaren til slutningen af kontrakten. Hvis det er teknisk relevant, gælder den T & C, du senest har accepteret. Vi forbeholder os dog ret til ikke at indgå en aftale med dig for en ny version.

15

Kontakt og notifikationer

15.1

SWISS FIN LAB GmbH
Weiherweg 8
8604 Volketswil, Schweiz


www.zoa-gdpr.com

Kommercielt registreringsnummer: CHE-245.787.857 in Volketswil, Schweiz

15.2

Alle meddelelser skal sendes elektronisk til den email-adresse, der er angivet ved registreringen og dermed opfylder det skriftlige krav.

15.3

Brugere og operatører forpligter sig til straks at informere hinanden om eventuelle ændringer af e-mailadresserne. Hvis dette ikke er gjort, skal meddelelser til den senest angivne e-mail-adresse anses for at være gyldige og retligt gyldige.

15.4

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til softwaren, eller hvis du vil rapportere fejl, kan du kontakte os på - vi vil forsøge at besvare alle forespørgsler grundigt og inden for en rimelig frist.

16

Afsluttende bestemmelser

16.1

Hvis individuelle bestemmelser i denne aftale er eller bliver ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

16.2

Operatøren har ret til at benævne brugeren – med mindre der er en skriftlige indsigelse derimod - offentligt som referencekunde og at anvende generelle oplysninger om den underskrevne aftale på en passende måde til markedsføring og salg.

16.3

Alle ophavsrettigheder, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der findes i eller bruges i forbindelse med Softwaren, er og forbliver operatørens ejendom. Operatøren giver brugeren en ikke-eksklusiv (enkel) brugsret til den software, der stilles til rådighed. Ethvert brug, duplikation og distribution eller behandling af indholdet og Software og / eller brug af varemærker og andet indhold, der ikke udtrykkeligt er tilladt af disse T & C og uden udtrykkelig tilladelse fra SWISS FIN LAB GmbH, er ikke tilladt.

16.4

Vi forbeholder os ret til at overføre vores forpligtelser eller hele kontraktforholdet til tredjeparter (fx en PLC) uden dit samtykke.

17

Gældende lov og jurisdiktion

17.1

Disse T & C er underlagt schweizisk lovgivning. I det omfang loven tillader det, er anvendelsen af FN-konventionen om “Contracts for the International Sale of Goods” (CISG, SR 0.221.211.1) udelukket på samme måde som lovbestemmelserne “Federal Act on Private International Law” (IPRG, SR 291). Stedet for jurisdiktion er Zürich. (Delvis) obligatoriske jurisdiktion er forbeholdt (jf. Art. 32 og 35 CCP for forbrugerne). Medmindre andet er aftalt, er Zürich også stedet for udførelse og stedet for inkasso for brugere, der ikke er bosat i Schweiz.

18

Bilag om servicevilkår for ZOA Privacy Bot for Teams

18.1

ZOA Privacy Bot er en applikation til Microsoft Teams, der gør det muligt for frontpersonalet at implementere databeskyttelse i den daglige forretningsdrift. Den giver brugerne adgang til en vidensbase med relevante oplysninger, og brugerne kan indberette databeskyttelsesrelevante oplysninger til compliance-holdene via chatten.

18.2

ZOA Privacy Bot kan kun bruges i kombination med en betalt eller prøveversion licens af ZOA GDPR. ZOA Privacy Bot kan ikke bruges som et selvstændigt produkt. Følgelig gælder servicevilkårene for ZOA GDPR også for ZOA Privacy Bot.

18.3

Brugerdata opbevares i Schweiz ved hjælp af Cloudscales cloud-infrastruktur og på Microsoft Azure til hosting af bot'en. Desuden yder den schweiziske virksomhed Paixon GmbH udviklingssupport. Yderligere oplysninger om de tekniske og organisatoriske foranstaltninger og databehandleraftalen (DPA) kan fås på anmodning ved at sende en e-mail til .